Regulamin nabywania wirtualnych biletów w sezonie 2019/2020 oraz następnych

 

 

§ 1.

Zasady nabywania wirtualnych biletów

 1. Organizatorem akcji nabywania wirtualnych biletów jest POGOŃ SZCZECIN S.A. z siedzibą przy ul. Karłowicza 28, 71-102 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 285971, kapitał zakładowy 14 102 000 zł (opłacony w całości), NIP 852-25-14-742
 2. Każdy kibic, który chciałby wesprzeć działalność Klubu może nabyć wirtualny bilet - cegiełkę bądź dowolną ich wielokrotność - za cenę nominalną 5 zł. każdy bilet. Wirtualny bilet przyporządkowany jest do każdego z pozostałych do rozegrania przez Pogoń Szczecin S.A. meczów w ramach rozgrywek PKO BP Ekstraklasa S.A. w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 oraz 2020/2021. Do wirtualnego biletu kibic może opcjonalnie nabyć wirtualne piwo i wirtualną kiełbaskę w ilości odpowiadającej zakupionym biletom wirtualnym - za cenę nominalną 1 zł.
 3. Cena nabycia wirtualnego biletu stanowi darowiznę na cele statutowe spółki Pogoń Szczecin S.A.
 4. Bilet wirtualny nie uprawnia jego nabywcy do udziału w meczu w charakterze widza ani do otrzymania jakichkolwiek świadczeń wzajemnych w tym rzeczywistych odpowiedników wirtualnego piwa/kiełbaski.
 5. Wirtualne bilety można nabyć na stronie pogonszczecin.pl w zakładce "kup bilet on-line" oraz na dedykowanej subdomenie https://wirtualne.pogonszczecin.pl.
 6. Do nabycia biletów konieczne jest podanie loginu, którym jest imię i nazwisko darczyńcy lub dowolny ciąg znaków wskazany przez nabywcę oraz adresu e-mail, na który zostanie przesłany wirtualny bilet w formacie pdf, będący jednocześnie potwierdzeniem udzielonej darowizny. Po dokonaniu wyboru ilości nabywanych wirtualnych biletów darczyńca zostanie przekierowany na stronę systemu płatności PAYU, za pośrednictwem którego następuje nabywanie wirtualnych biletów.
 7. Wirtualne bilety oraz inne wirtualne produkty nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 8. Uczestnikiem akcji mogą być jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Nabycie wirtualnego biletu oraz innego wirtualnego produktu oznacza akceptację Regulaminu.

 

§ 2.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Pogoń Szczecin S.A. Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych można znaleźć na http://www.pogonszczecin.pl, w zakładce RODO. 
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można występować elektronicznie pod adresem rodo@pogonszczecin.pl
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Pogoń Szczecin S.A. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy na wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 4. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Karłowicza 28, 71-102 Szczecin lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@pogonszczecin.pl
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług a w przypadku osób przebywających w siedzibie Administratora - w części stadionowej i tylko podczas imprez sportowych  w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (monitoring).
 7. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa w tym ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawę o rachunkowości a także oczywiście w zakresie niezbędnym do dokonania zakupu biletu i usprawnienia komunikacji między stronami (dane kontaktowe).
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu marketingowym jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:
 10. dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oraz dostawcy usług informatycznych;
 11. dostawcy usług prawnych oraz księgowych;
 12. podmioty zarządzające m.in. centralnym systemem identyfikacji uczestników imprez masowych oraz innych baz danych kibiców;
 13. Danych osobowych kibiców nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 14. Dane osobowe  przetwarzane są:
 15. przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktury;
 16. przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe;
 17. przez czas w którym możemy ponieść konsekwencje prawne;
 18. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
 19. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 20. Prawo uzyskania kopii danych;
 21. Prawo do sprostowania;
 22. Prawo do usunięcia danych;
 23. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 24. Prawo do przenoszenia danych;
 25. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 26. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;
 27. Prawo wycofania zgody;
 28. Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 29. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy.

Dziękujemy

Bilet został dodany do koszyka.